Jan 2010 - ronwestwater
43301+XC02+43207
1V46 06:32 York to Plymouth

43301+XC02+43207
1V46 06:32 York to Plymouth

Arriva 125DawlishDevonLocations